Schoonmaak 


Ben jij op zoek naar een uit­da­gen­de baan in de schoon­maak­branche? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor ons be­drijfs­on­der­deel Schoonmaak zijn wij op zoek naar ge­dre­ven (leer­ling) schoon­ma­kers die onze pas­sie voor hy­gië­ne en net­heid de­len. Bij ons krijg je de kans om je te ont­wik­ke­len in een pro­fes­sio­ne­le en ge­zel­li­ge werk­om­ge­ving. Ben jij een har­de wer­ker met oog voor de­tail en wil je deel uit­ma­ken van ons team? Sol­li­ci­teer dan nu!


 Glasbewassing 


Op zoek naar een uit­da­gen­de en af­wis­se­len­de baan in de bui­ten­lucht? Dan is de func­tie van (leer­ling) gla­zen­was­ser bij ons be­drijfs­on­der­deel Glas­be­was­sing wel­licht iets voor jou! Als gla­zen­was­ser ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het streep­loos rei­ni­gen van ra­men zo­wel aan de bin­nen- als bui­ten­zijde van ge­bou­wen. Wij bie­den een af­wis­se­len­de baan waar­bij geen dag het­zelf­de is en waar­bij je werkt in een ent­hou­siast team met er­va­ren col­le­ga's. In­te­res­se? Sol­li­ci­teer dan nu en wie weet ver­wel­ko­men wij jou bin­nen­kort als nieuwe aan­winst van ons team!

 Renovatiesloop 


Kom wer­ken bij ons be­drijfs­on­der­deel Re­no­va­tie­sloop en maak deel uit van een ge­dre­ven team dat ge­spe­cia­li­seerd is in het vei­lig en ef­fi­ciënt slo­pen van ge­bou­wen. Wij zoe­ken een ent­hou­sias­te me­de­wer­ker die niet bang is om zijn han­den vies te ma­ken en die het vak wil le­ren van er­va­ren pro­fes­sio­nals. Bo­ven­dien is er de mo­ge­lijk­heid om ook in­ge­zet te wor­den bij onze an­de­re be­drijfs­on­der­de­len, zo­als schoon­maak en glas­be­was­sing. Wil jij deel uit­ma­ken van ons team en je­zelf ont­wik­ke­len in een uit­da­gen­de en af­wis­se­len­de werk­om­ge­ving? Sol­li­ci­teer dan nu!

Wij bie­den jou niet al­leen een aan­trek­ke­lijk sa­la­ris, toe­sla­gen en werk­tij­den vol­gens de "CAO in het Schoon­maak- en gla­zen­was­sers­be­drijf", maar ook werk in een vei­li­ge en milieu­ver­ant­woor­de om­ge­ving waar­in je je­zelf kunt ont­wik­ke­len. Bij ons werk je in een team van ent­hou­sias­te en vak­be­kwame mede­wer­kers die oog heb­ben voor kwa­li­teit, punc­tua­li­teit en ser­vice.

Wij vra­gen van jou dat je ten minste in het be­zit bent van rij­be­wijs B en dat je de wen­sen van onze op­dracht­ge­vers al­tijd voor­op­stelt. Als jij denkt dat wer­ken in een in­for­me­le werk­sfeer bij ons be­drijf iets voor jou is, wacht dan niet lan­ger en sol­li­ci­teer di­rect via ons sol­li­ci­ta­tie­for­mu­lier hier­onder. Na ont­vangst van je sol­li­ci­ta­tie ne­men wij bin­nen vijf werk­da­gen con­tact met je op voor al dan niet een na­de­re ken­nis­ma­king.

Wij hech­ten veel waar­de aan jouw pri­vacy en gaan zorg­vul­dig om met de ge­ge­vens die je aan ons ver­strekt. In onze pri­vacy­ver­kla­ring kun je le­zen hoe wij om­gaan met per­soon­lijke in­for­ma­tie en wel­ke maat­re­ge­len wij ne­men om deze te be­scher­men. Je kunt er­op ver­trou­wen dat wij jouw ge­ge­vens vei­lig en ver­trou­we­lijk be­han­de­len.