PrivacyverklaringAlgemeen

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.
De functionaris binnen Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV die belast is met de bescherming van de persoonsgegevens is Nicky Bernard en is te bereiken via .

Persoonsgegevens

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV verwerkt:
▹ voor- en achternaam;
▹ bedrijfsnaam;
▹ adresgegevens;
▹ telefoonnummer;
▹ e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV verzamelt geen gegevens over personen die contact opnemen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV kan echter niet controleren of een persoon die contact opneemt ouder dan 16 is.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV via , dan verwijdert Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV deze gegevens.

Doel van het verwerken persoonsgegevens

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV verwerkt uw verkregen persoonsgegevens voor uitsluitend de volgende doelen:
▹ om - indien nodig - te kunnen bellen of e-mailen om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren;
▹ om goederen en diensten te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV) tussen zit.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
▹ Microsoft Windows;
▹ Microsoft Office.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om haar doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV verzamelt middels haar website geen gegevens door middel van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV beschikt naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
▹ Website is SSL beveiligd;
▹ Computersysteem is beveiligd met beveiligingssoftware (virusscanner en firewall).
Als u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Reinland Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij BV via .