Algemeen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.
Onze functionaris die belast is met de bescherming van de persoonsgegevens is Nicky Bernard en is te bereiken via .

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 voor- en achternaam;
 bedrijfsnaam;
 adresgegevens;
 telefoonnummer;
 e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen gegevens over personen die contact opnemen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd.
Wij kunnen echter niet controleren of een persoon die contact opneemt 16 jaar of ouder is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze gegevens.

Doel van het verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken uw verkregen persoonsgegevens voor uitsluitend de volgende doelen:
 om - indien nodig - te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 om goederen en diensten te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.
Wij gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen:
 Microsoft Windows;
 Microsoft Office.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om onze doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer wij hiertoe om juridische reden(en) zijn verplicht.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij verzamellen middels onze website geen gegevens door middel van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u te allen tijde het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 Website is SSL beveiligd;
 Computersysteem is beveiligd met beveiligingssoftware (virusscanner en firewall).
Als u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via .