Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de groothandel in schoonmaak- en hygiëneproducten.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Reinland: Reinland BV, groothandel, gevestigd te Den Haag;
• wederpartij: de wederpartij, die gebonden is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd – (voor zover niet anders is overeengekomen), waarbij Reinland partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Reinland zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden Reinland eerst dan nadat Reinland deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle van Reinland uitgaande offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Reinland is eerst gebonden nadat een van de wederpartij afkomstige aanbieding of order door Reinland schriftelijk is geaccepteerd of aan deze aanbieding of order door Reinland uitvoering is gegeven.
2. De inhoud van catalogi, folders, drukwerken enz., prijslijsten en bijlagen bij offertes bindt Reinland niet tenzij in de orderbevestiging daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3 Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Reinland eerst dan tot stand nadat Reinland deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd.
2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Reinland slechts indien deze door Reinland schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 8 dagen na de factuurdatum.
4. Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

Artikel 4 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
• gebaseerd op levering aan bedrijf, magazijn of andere opslagplaats in Nederland of België;
• gebaseerd op levering af Reinland bedrijf, magazijn of andere opslagplaats voor leveringen die moeten plaatsvinden in landen anders dan Nederland of België;
• exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
• inclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
• vermeld in de in Nederland geldende valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van de opdrachtbevestiging en de aflevering een tijdvak van drie maanden overschrijdt is Reinland, ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5 Levertijd
1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan bedrijf van de wederpartij.
2. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.
3. Reinland is gerechtigd te leveren in gedeelten en deze afzonderlijk te factureren.
4. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De wederpartij zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de wederpartij Reinland ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de wederpartij Reinland alsnog een redelijke termijn heeft gegund alsnog aan haar verplichting te voldoen.
5. De zaak is voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft de wederpartij de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of achteruitgang van de zaken door een oorzaak, die niet aan Reinland kan worden toegerekend en ook al geschiedt de in ontvangstneming door de wederpartij onder diens protest.

Artikel 6 Vervoer en risico
1. De wijze van transport/verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door Reinland bepaald.
2. Specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij.
3. De wederpartij heeft niet het recht om de in ontvangstname van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij Reinland hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de wederpartij de zaken retour zendt, zonder dat Reinland zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en Reinland deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt door Reinland voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.
4. Indien de wederpartij weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat Reinland deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op. Reinland heeft in dat geval het recht van ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Reclame of klachten
1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Reinland ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd.
2. Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken en/of het opleveren van het werk en/of het beëindigen van de diensten, een zaterdag, een zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.
3. Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz. is Reinland niet aansprakelijk. In geval de wederpartij meent, dat het door Reinland geleverde niet overeenstemt met wat Reinland heeft verkocht dient zij Reinland onmiddellijk op de hoogte te stellen en de geleverde goederen te bezichtigen. Door de wederpartij reeds verwerkte of doorverkochte zaken worden geacht door haar te zijn goedgekeurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd heeft de wederpartij het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren, mits zij Reinland tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.
4. De wederpartij dient klachten over facturen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij Reinland in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.
5. Indien de reclame gegrond is, zal Reinland te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door wederpartij van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van de indirecte schade is Reinland niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Reinland kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Reinland geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijk schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. Reinland is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van Reinland en Reinland tegen die schade verzekerd is. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt in gelijke mate voor schade aan zaken, die door de wederpartij ter bewerking en of verwerking, reparatie etc. zijn aangeboden aan Reinland; deze zaken worden door Reinland te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij gehouden en vallen niet onder dekking van enige verzekering van Reinland.
2. Reinland kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Reinland geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat Reinland de wederpartij zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
3. De wederpartij vrijwaart Reinland voor aanspraken van derden tegenover wie Reinland zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.
4. Aansprakelijkheid van Reinland zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.
5. Reinland aanvaardt nooit enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebreken in tekeningen, ontwerpen of onderdelen, die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9 Overmacht
1. In geval van overmacht heeft Reinland het recht te zijner keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Reinland daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Reinland is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien Reinland in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door Reinland genoten voordeel.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de wederpartij de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Reinland kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van Reinland, wanprestatie van leveranciers van Reinland, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van Reinland, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen invoerverboden en uitvoerverboden.
3. Reinland is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
4. Indien de wederpartij Reinland daartoe schriftelijk aanmaant is Reinland gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 9.1. uit te spreken.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Reinland geleverde of nog te leveren zaken. Reinland blijft eigenaar van alle door haar geleverde of nog te leveren zaken, zolang de wederpartij de vorderingen van Reinland betreffende de tegenprestatie van al deze zaken niet heeft verricht. Indien Reinland in het kader van deze koopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vordering van Reinland geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Reinland tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens Reinland.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zolang zij de in 10.1. omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door Reinland geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de wederpartij desondanks de zaken doorlevert is de wederpartij verplicht de vordering, die zij ter zake heeft verkregen, aan Reinland over te dragen.
3. Op de afgeleverde zaken, die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Reinland zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Reinland dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.
4. In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt is de wederpartij verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan Reinland terug te geven, in welk geval de wederpartij zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname. Reinland is gemachtigd de gebouwen en terreinen waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te doen weghalen. Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de wederpartij, dient de wederpartij er voor zorg te dragen en maakt de wederpartij zich deswege sterk dat Reinland te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.
5. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is Reinland gerechtigd de afgeleverde zaken, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, terug te nemen.

Artikel 11 Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de op de factuur of anderszins door Reinland aangegeven wijze.
2. De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingscondities.
3. Indien Reinland voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft Reinland het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van Reinland tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding van de betalingstermijn door de wederpartij ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met Reinland.
4. Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is Reinland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien de wederpartij weigert de verlangde zekerheid te stellen is Reinland gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5. De wederpartij doet afstand van zijn recht om zich tegenover Reinland op schuldvergelijking te beroepen.
6. Indien de wederpartij jegens Reinland met enige betalingsverplichting in gebreke is heeft Reinland het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied en, terwijl Reinland over de verdere leveringen contante betaling kan eisen.
7. De volledige koopprijs is onmiddellijk door Reinland opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op haar goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van haar bedrijf.
8. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.
9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 Incassokosten
1. Reinland is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de wederpartij door niet of niet tijdige betaling veroorzaakt.
2. Reinland berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van € 75,.

Artikel 13 Ontbinding
1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De wederpartij zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien zij Reinland schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan Reinland een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
2. De wederpartij kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de wederpartij zelf in verzuim is.

Artikel 14 Diverse bepalingen
1. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
2. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 15 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, die de wederpartij met Reinland aangaat is het Nederlandse recht van toepassing.

algemene voorwaarden