Over Reinland

Rein­heid, re­no­va­tie en kwa­li­teits­schoon­maak

Bij Rein­land BV zijn we er stel­lig van over­tuigd dat een scho­ne om­ge­ving bij­draagt aan een be­te­re le­vens­kwa­li­teit. Of het nu gaat om de rei­ni­ging en glas­be­was­sing van uw pand, de uit­voe­ring van re­no­va­tie­werk­zaam­he­den, of de le­ve­ring van hoog­waar­di­ge schoon­maak­ en hy­gië­ne­pro­duc­ten, We staan al­tijd voor u klaar. Onze er­va­ren en be­trouw­ba­re me­de­wer­kers be­schik­ken over de ken­nis en ex­per­ti­se om een breed sca­la aan ta­ken uit te voe­ren.

Uit­ge­brei­de staat van dienst

Rein­land BV is voort­ge­ko­men uit de sa­men­voe­ging van twee ge­re­nom­meer­de be­drij­ven, bei­de met een uit­ge­brei­de staat van dienst. Onze klan­ten waar­de­ren onze per­soon­lij­ke ser­vi­ce, be­trouw­baar­heid en klant­ge­rich­te be­na­de­ring. Hoewel we de mees­te van onze werk­zaam­he­den uit­voe­ren in Den Haag en om­ge­ving, kunt u ons ook te­gen­ko­men in bij­voor­beeld Rot­ter­dam, Gou­da en Lei­den.

Spe­cia­li­sa­ties en dien­sten

Onze spe­cia­li­sa­ties om­vat­ten on­der an­de­re glas­be­was­sing, schoon­maak en on­der­houd van kan­toor- en pu­blie­ke ruim­tes, vloe­ren en ge­vels, en re­no­va­tie­sloop. Bo­ven­dien fun­ge­ren we als groot­han­del in hoog­waar­di­ge, duur­za­me en milieu­vrien­de­lij­ke schoon­maak­ en hy­gië­ne­pro­duc­ten.

Kwa­li­teit als kern­waarde

Bij Rein­land BV staat kwa­li­teit al­tijd cen­traal. We zijn be­reik­baar, be­trouw­baar en her­ken­baar, en we han­te­ren stren­ge kwa­li­teits­nor­men. Onze me­de­wer­kers wor­den op­ge­leid en be­ge­leid om hoog­waar­di­g maat­werk te le­ve­ren. We zijn punc­tu­eel en ef­fi­ciënt en hou­den ons stipt aan de af­ge­spro­ken plan­ning.

Con­ti­nue ver­be­te­ring

Om de kwa­li­teit te waar­bor­gen, voe­ren we re­gel­ma­tig con­tro­les uit en be­spre­ken we even­tue­le te­kort­ko­min­gen di­rect met de be­tref­fen­de me­de­wer­kers. Zo zor­gen we er­voor dat we al­tijd de bes­te re­sul­ta­ten be­ha­len. Ons team be­staat uit een twin­tig­tal ge­dre­ven me­de­wer­kers, die we re­gel­ma­tig be­oor­de­len op kwa­li­teit, stipt­heid en toe­wij­ding. We sti­mu­le­ren eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid en be­trok­ken­heid bij onze uit­voe­ren­de me­de­wer­kers voor hun werk.

Duur­zaam en milieu­vrien­de­lijk

Bij Rein­land BV stre­ven we naar een scho­ne en vei­li­ge om­ge­ving, waar­bij duur­zaam­heid en milieu­vrien­de­lijk­heid be­lang­rij­ke waar­den zijn. We zijn uw veel­zij­di­ge part­ner voor schoon­maak, glas­be­was­sing, re­no­va­tie en hy­gië­ne.

Hoe kun­nen wij u van dienst zijn?

Wij staan al­tijd klaar om uw vra­gen te be­ant­woor­den en u meer in­for­ma­tie te ge­ven over onze dien­sten. Aar­zel niet om con­tact met ons op te ne­men. Wij hel­pen u graag ver­der!