Wij stre­ven er­naar om onze dienst­ver­lening zo soe­pel moge­lijk te maken, waar­bij wij uw wen­sen als uit­gangs­punt nemen en onze exper­tise gebrui­ken om samen met u tot de best moge­lijke uit­voe­ring te komen. Bij ons kunt u reke­nen op een naad­loze en per­soon­lijke erva­ring, waar­bij wij er alles aan doen om aan uw ver­wach­tin­gen te vol­doen en zelfs te over­tref­fen. Ont­dek van­daag nog hoe wij u kun­nen hel­pen met onze flexi­bele en op maat ge­maakte op­los­singen.

icoon schoonmaken

 Schoonmaak 

Onze profes­sio­nele schoon­maak­diens­ten voor kan­to­ren, open­bare ruim­tes en meer zijn be­schik­baar voor zowel een­ma­lige als perio­dieke af­spra­ken. Wij zijn voor­name­lijk ac­tief in Den Haag, maar ook in Rot­ter­dam, Gouda en Leiden bie­den wij onze diens­ten aan. Laat ons u ont­zor­gen en zor­gen voor een schone en frisse om­ge­ving waar u en uw be­zoe­kers van kun­nen ge­nieten.

meer informatie
icoon schoonmaken

 Glasbewassing 

Bij ons bent u ver­ze­kerd van pro­fes­sio­nele glas­bewas­sing, zo­wel aan de bin­nen- als bui­ten­zijde van uw pand. Onze er­va­ren vak­men­sen voe­ren deze werk­zaam­he­den met de grootste zorg uit, en we zijn voor­na­me­lijk ac­tief in Den Haag. Maar ook in steden als Rot­ter­dam, Gouda en Leiden kunt u op onze diens­ten re­ke­nen. Laat ons uw ramen laten stralen!


meer informatie
icoon schoonmaken

 Renovatiesloop 

Ons team van ex­perts staat klaar om u te hel­pen bij het uit­voe­ren van re­­no­va­tie­sloop­werk­zaam­heden en bij het ont­rui­men van pan­den. We be­schik­ken over de be­no­dig­de ken­nis en er­va­ring om deze werk­zaam­he­den vak­kun­dig uit te voe­ren. Onze diens­ten zijn voor­na­me­lijk be­schik­baar in Den Haag, maar ook in ste­den als Rot­ter­dam, Gouda en Leiden kunt u op ons re­ke­nen. Laat ons u helpen bij het rea­li­se­ren van uw pro­jec­ten!

meer informatie
icoon schoonmaken

 Groothandel 

Bij ons vindt u een ruim as­sor­ti­ment aan hoog­waar­di­ge, duur­zame schoon­maak- en hy­giëne­pro­duc­ten van top­kwa­li­teit. Als groot­han­del zijn we ge­spe­cia­li­seerd in milieu­vrien­de­lijke op­los­sin­gen en be­schik­ken we over een breed scala aan ver­ant­woor­de pro­duc­ten. Kies voor onze pro­duc­ten en draag bij aan een scho­ner en ge­zon­der milieu!


meer informatie