Dis­clai­mer

Al­ge­meen

Deze tekst is be­doeld om de ge­brui­kers van de web­site van Rein­land BV te in­for­me­ren over de voor­waar­den en aan­spra­ke­lijk­heid van het ge­bruik van de web­site. Lees de tekst zorg­vul­dig door voor­dat u de web­site ver­der be­zoekt en/of de in­for­ma­tie op de web­site ge­bruikt.

De dis­clai­mer is van toe­pas­sing op de web­site van Rein­land BV. Door de web­site te be­zoe­ken en/of de op of via de web­site aan­ge­bo­den in­for­ma­tie te ge­brui­ken ver­klaart u zich ak­koord met de toe­pas­se­lijk­heid­ van de dis­clai­mer.

Aan­spra­ke­lijk­heid

Alle in­for­ma­tie op de web­site is be­doeld voor per­soon­lijk ge­bruik. Aan de in­for­ma­tie kun­nen geen rech­ten wor­den ont­leend. Rein­land BV spant zich in om de in­for­ma­tie op de web­site zo vol­le­dig, nauw­keu­rig en ac­tueel mo­ge­lijk te la­ten zijn. Wij­zi­gin­gen en type­fou­ten wor­den voor­be­houd­en. Rein­land BV aan­vaardt geen en­ke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor scha­de op wel­ke ma­nier dan ook ont­staan door ge­bruik, on­vol­le­dig­heid of on­juist­heid van de aan­ge­bo­den in­for­ma­tie op de web­site.

Be­schik­baar­heid

De in­for­ma­tie en aan­be­ve­lin­gen op de web­site kan Rein­land BV zon­der voor­af­gaan­de waar­schu­wing of ken­nis­ge­ving wij­zi­gen. Rein­land BV spant zich in om de web­site zo veel mo­ge­lijk be­schik­baar te stel­len, maar aan­vaardt geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor even­tue­le ge­vol­gen van (tij­de­lij­ke) niet-be­schik­baar­heid.

Au­teurs­recht

Alle rech­ten van in­tel­lec­tueel eigen­dom van de in­for­ma­tie op de web­site lig­gen bij Rein­land BV. Kopië­ren, ver­sprei­den en elk an­der ge­bruik van de in­for­ma­tie op de web­site is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Rein­land BV, be­hou­dens en slechts voor zo­ver an­ders be­paald in re­ge­lin­gen van dwin­gend recht (zo­als ci­taat­recht), ten­zij bij spe­ci­fie­ke ma­te­ria­len an­ders aan­ge­ge­ven is. Voor zo­ver Rein­land BV bij het ont­wer­pen en het on­der­hou­den van de web­site ma­te­riaal van der­den heeft ge­bruikt, heeft Rein­land BV tot het uiter­ste ge­tracht daar­voor li­cen­tie­vrij ma­te­riaal te ge­brui­ken. Bent u van me­ning, dat Rein­land BV ma­te­riaal heeft ge­bruikt dat tot uw eigen­dom be­hoort, dan kunt u daar­over con­tact op­ne­men met Rein­land BV.

Hoe kun­nen wij u van dienst zijn?

Wij staan al­tijd klaar om uw vra­gen te be­ant­woor­den en u meer in­for­ma­tie te ge­ven over onze dien­sten. Aar­zel niet om con­tact met ons op te ne­men. Wij hel­pen u graag ver­der!