Groot­han­del

Zoekt u duur­za­me schoon­maak­ en hy­gië­ne­pro­duc­ten?

We zijn een groot­han­del in kwa­li­ta­tief hoog­staan­de en duur­za­me schoon­maak­ en hy­gië­ne­pro­duc­ten. We be­schik­ken over een ruim as­sor­ti­ment milieu­ver­ant­woor­de pro­duc­ten.

Kwa­li­teit

We zijn uw duur­za­me groot­han­del in kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge schoon­maak­ en hy­gië­ne­pro­duc­ten, zo­als toi­let­pa­pier, pa­pie­ren hand­doek­jes, pa­pie­ren hand­doek­rol­len, dis­pen­sers, poets­lap­pen, in­dus­trie­pa­pier, af­val­zak­ken, zeep, lucht­ver­fris­sers, da­mes­ver­band­zak­jes, da­mes­ver­band­zak­hou­ders, on­der­zoeks­bank­pa­pier en nog veel meer. De pro­duc­ten die We aan­bie­den on­der­scheid­en zich door hun su­pe­rieu­re prijs­kwa­li­teit­ver­hou­ding.

Duur­zaam

Te­recht groeit de vraag naar duur­za­me schoon­maak­ en hy­gië­ne­pro­duc­ten ex­plo­sief. Daar­om bie­den We u een ruim as­sor­ti­ment aan van milieu­ver­ant­woor­de pro­duc­ten. Zo bie­den We pro­duc­ten aan met het EU Eco­la­bel en het Tree4Tree la­bel. Het EU Eco­la­bel is het of­fi­cië­le Eu­ro­pe­se milieu­keur­merk voor non food pro­duc­ten en dien­sten, met het doel duur­za­me­re pro­duc­tie en con­sumptie te sti­mu­le­ren. Het keur­merk is in 1992 in­ge­voerd en wordt on­der­steund door al­le EU-lid­sta­ten, de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie en Noor­we­gen, Liech­ten­stein en IJs­land. Pro­duc­ten en dien­sten met het EU Eco­la­bel zijn ge­pro­du­ceerd met een la­ge milieu­be­las­ting van grond­stof­fen, ener­gie, wa­ter, scha­de­lij­ke stof­fen, af­val en ver­pak­king. Tree4Tree is een ini­tia­tief van ver­ant­woor­de­lij­ke on­der­ne­mers in de grond­stof­fen­bran­che die daad­wer­ke­lijk fy­siek aan­dacht be­ste­den aan de toe­komst van de na­tuur. Naast het or­ga­ni­se­ren van voor­licht­ings­eve­ne­men­ten en cam­pag­nes, wil­len zij het dra­ma­ti­sche ver­lies van bos­sen en groen te­gen­gaan.

Ca­te­go­rie­ën

Kies hier­on­der een ca­te­go­rie voor ver­de­re in­for­ma­tie.Hoe kun­nen wij u van dienst zijn?

Wij staan al­tijd klaar om uw vra­gen te be­ant­woor­den en u meer in­for­ma­tie te ge­ven over onze dien­sten. Aar­zel niet om con­tact met ons op te ne­men. Wij hel­pen u graag ver­der!